Selecteer een pagina

OP ALLE AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN VAN HARRY VESSEUR ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.

I DEFINITIES.
1 Waar in de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst sprake is van ‘Opdrachtgever’, wordt daaronder verstaan degene die aan Harry Vesseur Entertainment(HVE), hierna HVE, een opdracht tot het engageren van de artiest verstrekt heeft, alsmede, voor zover toepasselijk, diens vertegenwoordigers en gemachtigden.
2 Onder ‘Artiest’ wordt verstaan de presentator, commentator, band, disc-jockey, zanger of groep zangers waardoor, ten gerieve van Opdrachtgever, een optreden wordt verzorgd.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
3 Opdrachtgever is gehouden, de e-mail van de akte van overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst bevestigend aan HVE terug te zenden. Niet door HVE geautoriseerde wijzigingen in de akte maken deze ongeldig. Het niet bevestigen van de akte van overeenkomst door opdrachtgever aan HVE kan nimmer strekken tot bewijs dat door opdrachtgever geen opdracht aan HVE is verstrekt. Wanneer de e-mail niet binnen 7 dagen na verzending door HVE ontvangen is, heeft HVE het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat HVE terzake tot enige schadevergoeding is gehouden.

BEPALINGEN BETREFFENDE OPTREDENS.
4 Aan Opdrachtgever komt geen beroep toe op onbekendheid met de prestaties van de Artiest.
5 Tenzij anders is overeengekomen is de Artiest gerechtigd 15 minuten per uur, dat het optreden duurt, te pauzeren.
6 Opdrachtgever verplicht zich om, gedurende het optreden en de daartoe noodzakelijke voorafgaande en opvolgende bezigheden van de Artiest, per uur tenminste 2 verfrissingen aan de Artiest en diens medewerkers aan te bieden alsmede, ingeval de werkzaamheden meer dan vier uur in beslag nemen, een eenvoudige maaltijd.
7 Opdrachtgever garandeert:
a) dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium beschikbaar is met de voorzieningen die nodig zijn om het optreden mogelijk te maken en dat, in geval van optreden in de open lucht, podium en geaarde stroomvoorzieningen goed afgeschermd en afgedekt zijn, zodanig dat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest, diens kleding of zaken voor het optreden benodigd;
b) dat het speelvlak voldoende tijd voor aanvang van het optreden beschikbaar is voor opbouw, en tijdens opbouwen, optreden en afbreken ontoegankelijk is voor publiek; dat er een afsluitbare, verwarmde, behoorlijk verlichte en van spiegels en stopcontacten voorziene kleedruimte beschikbaar is, waar de Artiest tijdens pauzes kan vertoeven;
c) dat zonder toestemming van HVE geen geluidsdragers, a ches, foto’s of andere artikelen waarbij naam, beeltenis of logo van de Artiest wordt gebruikt, voor, tijdens of na het optreden op of om de plaats van het optreden worden verkocht;
d) dat er, indien de omstandigheden zulks wenselijk maken, extra technisch personeel of hulpkrachten voor transport tussen voertuigen en podium beschikbaar zullen zijn;e) dat HVE tijdig op de hoogte is van op de plaats van het optreden geldende Algemene Politie Verordeningen en andere overheidsvoorschriften die van invloed kunnen zijn op het optreden;
f) dat de voor het optreden vereiste vergunningen zijn verleend.
g) dat de veiligheid voor, tijdens en na het optreden van Artiest en medewerkers van HVE gewaarborgd wordt.
8 Een vertegenwoordiger van HVE is gerechtigd om het optreden, vergezeld van ten hoogste twee introduces/medewerkers, kosteloos bij te wonen.

IV ANNULERINGEN.
9 HVE is niet meer gehouden aan de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst zodra Opdrachtgever in staat van faillisement wordt verklaard, danwel surseance van betaling aanvraagt of wanneer er beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever.
10 Bij annulering van het optreden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan HVE 75% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd en 100% op de dag van het optreden, vanaf het moment van de bevestiging van de akte van overeenkomst.
11 HVE is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, indien de Artiest op het tijdstip van optreden zal optreden voor radio, televisie of in het buitenland in welk geval aan Opdrachtgever geen schadevergoeding toekomt. HVE zal echter alles in het werk stellen om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen.

V AANSPRAKELIJKHEID.
12 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken in beheer van de Artiest, op of om de plaats van het optreden. Ook in geval van stroomstoringen, kortsluiting, of vandalisme.
13 Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van door de Artiest beheerde zaken op en om de plaats van het optreden.
14 Tenzij anders overeengekomen komen kosten in verband met muziekauteursrechten voor rekening van Opdrachtgever.

VI OVERMACHT EN WANPRESTATIE.
15 In geval van overmacht aan de zijde van HVE, is het gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. HVE doet zijn uiterste best om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen.
16 Weersomstandigheden gelden niet als overmacht. Te weinig publieke opkomst of te weinig animo gelden niet als overmacht.
17 Het ontbreken van voor het optreden vereiste vergunningen, geldt niet als overmacht. Het niet door kunnen gaan van een optreden wegens ontbrekende vergunningen geldt als wanprestatie van Opdrachtgever ten opzichte van HVE.
18 Bij niet nakomen van de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst door Opdrachtgever zal deze aan HVE een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van het overeengekomen totaalbedrag aan gage, onkosten en indien toepasselijk vermeerderd met alle kosten door HVE gemaakt om Opdrachtgever tot nakoming of betaling te dwingen.

VII BETALINGEN.
19 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever gehouden te zorgen dat het totaal overeengekomen bedrag 48 uur vóór het optreden in bezit is van HVE. Indien Opdrachtgever in gebreke is aan deze voorwaarde te voldoen, is HVE gerechtigd het optreden af te gelasten onder dat dit Opdrachtgever ontslaat van de door hem uit de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en zonder dat hem enig verhaal toekomt.
20 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering die hij op HVE heeft of pretendeert, te verrekenen met hetgeen hij uit hoofde van de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst aan HVE verschuldigd is.
21 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum is door Opdrachtgever rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf 30 dagen na faktuurdatum tot de dag dat HVE het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. Bij wanbetaling komen alle kosten die met invordering zijn gemoeid voor rekening van Opdrachtgever.

VIII RECHTSKEUZE; GESCHILLEN.
22 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortkomende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde advocaat.